Turistické cíle v regionu

Region, kterým prochází železničná tratě z Hanušovic do Dolní Lipky - a odtud pak do Štítů - propojuje celou řadu zajímavých míst, která stojí za návštěvu. V tomto přehledu vám chceme nabídnout ty nejzajímavější tipy a s nimi i nejzákladnější informace spolu s odkazy, která nejbližší železniční zastávka či stanice vás k těmto cílům přivede. Prostor, který máme k dispozici, nám neumožňuje uvést podrobné informace o daném místě, proto pod texty najdete také interaktivní odkazy na webové stránky příslušných informačních center či jednotlivých míst, kde můžete najít další užitečné informace (zobrazí se vám vždy v samostatném okně).

 

Městské muzeum Králíky

T muzeumMěstské muzeum najdete přímo na Velkém náměstí v Králíkách, v budově bývalé radnice. Založeno bylo v roce 1907. Návštěvník zde nalezne expozice věnované dějinám města, řezbářství, varhanářství a přírodovědné expozice - ojedinělé početné sbírky nerostů, brouků, motýlů, ptáků a savců. V prostorách muzea bývají pořádány pravidelné výstavy, kulturní akce. Jeho součástí je také informační centrum.
Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.muzeumkraliky.cz

 

 

Vojenské muzeum Králíky

T vojenmuzeumVojensko-historická expozice Vojenského muzea Králíky seznamuje poutavou formou s osobnostmi, zbraněmi, municí, uniformami a těžkou bojovou technikou československé armády v roce 1938 a československého opevnění 1935-1938. Skýtá tak mnoho zážitků malým i velkým návštěvníkům. Nachází se zde také informační centrum muzeí československých opevnění s celorepublikovou působností. V blízkosti areálu muzea se každoročně v srpnu odehrává vojensko-historická vzpomínková akce s názvem Cihelna.

Nejbližší železniční zastávka: Prostřední Lipka, Králíky
Bližší informace: www.armyfort.com

 

Králíky

T kralikycelekNejstarší věrohodný zápis o tomto místě pochází z roku 1367. Je to zápis v zemských deskách, kterým Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící doly v Králíkách panu Čeňku z Potštejna. Vlastní město vzniklo až v 16. století a poprvé je doloženo roku 1568. Roku 1577 dal císař Rudolf II. městu důležitá privilegia a na žádost tehdejšího majitele panství Zdeňka z Valdštejna udělil právo tří výročních trhů česky psanou listinou. V okolí se  pravděpodobně těžila železná ruda a snad i stříbro a tehdy mělo město dostat do svého znaku zkřížená hornická kladívka s mečem. Pokus o obnovení dolů v 17. století dal prý tak nepatrné množství kovu, že dolování bylo definitivně ukončeno. Lid si našel nové živobytí v tkalcovství, řezbářství a varhanářství. Tkalcovství zde připomíná krásná socha přadleny nad kašnou na Velkém náměstí; řezbářství připomínají betlémy a figurky zhotovené králickými řezbáři umístěné v Městském muzeu, tisíce jiných jsou rozesety po celém světě; slavnou éru varhanářství připomínají varhany v kostele sv. Archanděla Michaela, ale i další královské nástroje v celé České republice. K těm nejvýznamnějším patří varhany v pražské Loretě.
Podle pověsti založení města Králík sahá do dávných dob. Dcera knížete Pannila z rodu Hermundurů, kterým patřil nedaleký lanškrounský zámek, rozbolestněná smrtí své matky, odešla do lesů, aby tam trávila v osamocení dny svého smutku. Prodírala se se svým průvodem dále hloub a hloub hrozivými lesy, až dosáhla tmavé, husté pustiny, takže nemohla dále pokračovat. Rozkošný divoký potůček napojen dlouhými dešti, bublal mezi kamennými břehy, obklopen z jedné strany mohutnými skalami, které se tyčily do výšky, zatímco na druhé straně nespočetně vran za hrozného křiku trhalo zdechlinu. Knížecí dcera zůstala stát a po delším tichu pronesla: „Toto místo je ponuré, zde chci zůstat.“ Na její přání byl vystavěn hrad a pro ni samu zřízena chata. Toto sídliště obdrželo podle pověsti od kněžny jméno Greulich, což německy znamená ponuré, a zvětšovalo se tak, že se stalo velkým městem Hermundurů.
Nejbližší železniční zastávka: Králíky, Králíky zastávka
Bližší informace: www.kralickysneznik.net, www.kraliky.eu

 

Poutní místo Hora Matky Boží u Králík

T klasterNejvýznamnější barokní památkou regionu je poutní místo Hora Matky Boží. Vybudována na popud královéhradeckého biskupa Tobiáše Jana Beckera. V letech 1696-1700 byl postaven barokní poutní kostel - trojlodní bazilika se dvěma čtyřbokými věžemi v průčelí. V letech 1701-1704 byl postaven čtyřkřídlý ambit a za ním v letech 1706-1710 samotná budova kláštera servitů, později redemptoristů, kterým patří klášter i dnes. Z Králík k němu vede 1,5 km dlouhá památná alej s osmi šestibokými kapličkami.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: http://kraliky-klaster.cz/, http://poutnidum.cz/

 

Památník obětem internace Králíky

TC internacePamátníku obětem internace Králíky se nachází v klášteře redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči. Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v té době prošlo celkem přes 500 osob. Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky

Bližší informace: www.pamatnikkraliky.cz

 

Alej s bránou v Králíkách

T alejbranaVýznamnou památkou je 1,5 km dlouhá alej, která spojuje město s poutním místem Hora Matky Boží. Na jejím počátku stojí barokní brána postavená roku 1704. Téhož roku zde přibylo osm šestibokých kapliček a rok poté byla alej poprvé osázena listnatými stromy. Kapličky obsahovaly dřevořezby znázorňující motivy křížové cesty od neznámého Braunova žáka. V padesátých letech byly řezby zdevastovány, ale kněžím se je podařilo zachránit a ukrýt do kláštera. V letech 1970-1980 se je podařilo zrestaurovat a umístit v kostele sv. Mikuláše ve Vraclavi u Vysokého Mýta, kde je můžeme obdivovat dodnes.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.kralickysneznik.net, www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

Chata Na Amálce v Králíkách

T AmalkaMalebné údolí Na Amálce v blízkosti Poutního místa Hora Matky Boží vyhledávané králickými obyvateli jako cíl četných procházek. Již v roce 1704 zde byl postaven sloup s mariánským obrázkem a v roce 1844 vybudována lázeňská budova a v jejím sousedství hostinec. Obojí bohužel vyhořelo. Dodnes zůstal zachován pouze pozdější dům pro správce vodovodu zvaný Amálka.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.muzeumkraliky.cz, http://www.skiklubkraliky.estranky.cz/, www.kraliky.eu

 

Kostel sv. Michaela Archanděla v Králíkách

T svatymichalNejvýznamnější historickou památkou centra města Králíky je farní kostel sv. Michaela Archanděla, který byl vystavěn kolem roku 1576 jako luteránská modlitebna, roku 1610 byl přestavěn na kamenný kostel, jehož dnešní podoba je dílem barokní přestavby v letech 1768-1778. V roce 1872 byla nízká střecha nahrazena pseudogotickou helmicí. Vnitřek kostela je v rokokovém stylu. Hlavní oltářní obraz „Archanděl Michael v boji s ďáblem“ namaloval brněnský jezuita Raab. Varhany postavil králický varhanář Ignaz Welzel. V roce 1993 byla provedena  jejich rozsáhlá rekonstrukce a dnes se tu konají vedle bohoslužeb i koncerty vážné hudby. V kostele je údajně pohřben zakladatel města Zdeněk z Valdštejna. Na kostele je umístěna pamětní deska Tobiase Johanna Beckera, králického rodáka, který se zasloužil o vybudování poutní místa Hora Matky Boží. Římskokatolický farní úřad najdete v severním rohu Velkého náměstí v domě čp. 1. Jedná se o jednopatrovou památkově chráněnou budovu ze 17. Století.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.kralickysneznik.net, www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

Velké a Malé náměstí v Králíkách

T VelkeNamestiDominantou severovýchodní strany Velkého náměstí v Králíkách je stará klasicistní radnice z let 1795-1796, jednopatrová budova s věžičkou, přistavěnou roku 1834 a doplněnou hodinami od králického hodináře Franze Reisse v roce 1840. Po roce 1850 začala sloužit jako sídlo okresního soudu. V roce 1907 zde bylo založeno muzeum, které v této budově sídlí dodnes. V sousedství radnice je budova České spořitelny, která byla vystavěna v secesním slohu v roce 1914. Tuto stranu náměstí uzavírá dům U Trojice čp. 361. Jeho dnešní  barokní a klasicistní úprava je dílem přestavby z 18. a 19. století. K boční stěně přiléhá empírově upravená předsíň se čtyřmi sloupy a s jónskými hlavicemi. Tento dům snad náležel k zámku, který je poprvé připomínán v roce 1605, jenž vyhořel roku 1708 a již nebyl obnoven. Zámek stával ve východním nároží náměstí a v přilehlé části Valdštejnovy ulice. Dominantou jihovýchodní strany náměstí je barokní dům čp. 358 (hotel Zlatá labuť) s klasicistní fasádou, ve štítu nese datování roku 1736, kdy byl přestavěn. Při jeho návštěvě se nám oživí vzpomínka na Jiráskova F. L. Věka - právě zde se Věk setkal s Thamem a Pavlou.
Klenotem jihozápadní strany náměstí je bezesporu podloubí. Původně bylo prakticky po celém náměstí, ale vinou nejrůznějších rekonstrukcí na jiných místech zaniklo. Zde stojí za pozornost měšťanský dům čp. 276, kde v letech 1765 a 1779 přespával při své návštěvě Králík rakouský císař Josef II. Rohový dům čp. 272 býval jedním ze dvou nejstarších hostinců ve městě, který nesl název Taverna. Vedle něho se nachází městská knihovna.
Severozápadní strana náměstí se pyšní novou reprezentativní radnicí čp. 5, otevřenou v roce 1997, jakou se může pochlubit jen malé procento českých měst. Na jejím balkóně si pozorný návštěvník prohlédne městský znak. S radnicí sousedí budova hotelu Beseda, který se do roku 1945 jmenoval hotel Rotter. Během své návštěvy, při německých zkouškách odolnosti československého opevnění, se v něm v prosinci 1938 zastavil na oběd Adolf Hitler. Byl uvítán fanatickým davem. Po obědě se ukázal v okně hotelu, aby opětoval pozdravy a volání.
Uprostřed Velkého náměstí upoutá pozornost králická zvláštnost - kašna se sochou Přadleny z roku 1851. Autorem sochy byl králický rodák Franz Schwarzer. Kašna s přadlenou připomíná zdejší bohaté tkalcovské tradice. Až do roku 1708 sloužila původní stará dřevěná kašna jako zásobárna vody pro měšťanský pivovar, který stával uprostřed náměstí a tohoto roku vyhořel.
Malé náměstí leží jihovýchodně od Velkého náměstí a je s ním spojeno ulicemi Valdštejnovou a Dlouhou, které jsou spolu rovnoběžné. Obě vznikly ve stejné době jako Velké náměstí. Monumentem Malého náměstí je morový sloup se sochou Panny Marie. Tento sloup byl postaven v upomínku na velký mor v letech 1713-1714, kdy za oběť epidemii padla téměř polovina obyvatel města.
Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.kralickysneznik.net, www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

Bývalý evangelický kostel v Králíkách

T evangelikDominantou ulice 5. května v Králíkách byl evangelický kostel, postavený v pseudogotickém stylu v roce 1904. Věžní hodiny zhotovil králický hodinář Josef Walter. Jehlancovitá věž, objevující se často na starých pohlednicích, byla jeho nedílnou součástí, lahodící oku návštěvníka až do roku 1977, kdy byla bezohledným zásahem zlikvidována a kostel přestavěn na nynější smuteční síň.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.muzeumkraliky.cz

 

Králický Sněžník

KralickySneznikKrálický Sněžník je třetím nejvyšším pohořím České republiky, jehož hlavní dominantu tvoří stejnojmenný vrchol s nadmořskou výškou 1 424 m. Název je odvozen od sněhu, který vrcholek pokrývá až osm měsíců v roce. Roku 1899 byla na tehdy pruské straně vystavěna 35 metrů vysoká rozhledna, která musela být v roce 1973 pro havarijní stav zbořena. Pozůstatkem této rozhledny je dnes hromada sutin, která poskytuje jen velmi malou ochranu před ostrým větrem. Stejný osud potkal i Lichtenštejnovu chatu na našem území, postavenou roku 1912, která také chátrala a byla stržena ještě o dva roky dříve než rozhledna. Posledním symbolem Králického Sněžníku, který doposud stojí u základů zbořené chaty, je nevelká soška slůněte, postavená skupinou mladých literátů a umělců v roce 1932. Přesto se vrchol určitě vyplatí navštívit pro jedinečný panoramatický vyhlídkový bod, za ideálního počasí uvidíme kromě Orlických hor a Hrubého Jeseníku také Krkonoše, Beskydy a polské Soví hory. Pod vrcholem, v nadmořské výšce 1 380 m, pramení nejdelší a největší moravská řeka Morava. Součástí hraničního hřebenu je vrch Klepý (1 144 m). Je jedním z nejvýznamnějších vrcholů v pohoří Králického Sněžníku i celé ČR. Probíhá zde hranice rozvodí tří úmoří. Voda odsud stéká potoky a řekami do Baltského, Černého a Severního moře a proto je Klepý příznačně nazývaný „střechou Evropy“.
Každé hory, i ty naše, mají svého ducha, svého strážce, který dobrým pomáhá a zlé trestá. Na Sněžníku, horám a kraji kolem, vládne spravedlivý Krulišák. Jeho partnerkou je Rozvodnice, která ze střechy Evropy na Klepáči hlídá všechny studánky, potůčky a potoky, aby tekly jen tam, kde jim příroda připravila koryta. A kolem těchto dobrých duchů hor pobíhá ještě vílí drobotina  - Urvista s Nisou, Sněžník s Moravou a Orlice s Jeřábem. Vypráví o nich Pohádky od Králického Sněžníku Jaroslava Šabaty.
Nejbližší železniční zastávka: Prostřední Lipka, Červený Potok, Podlesí, Chrastice, Vysoké Žibřidovice, Staré Město pod Sněžníkem
Bližší informace: www.sneznik.cz, www.kralickysneznik.net, www.muzeumkraliky.cz, www.dolnimorava.cz/infocentrum, www.staremesto.info

 

Jeřáb a Severomoravská chata

T severomoravskaJeřáb (1 003 m) je nejvyšší horou nejnižšího tisícimetrového pohoří v České republice – Hanušovické vrchoviny. Na blízkém vrcholu Pohořelec stojí Severomoravská chata, postavená německým turistickým spolkem v roce 1933. V pozdějších letech vyhořela a na jejím místě byla vystavěna nová, dnes turisty hojně navštěvovaná chata. Na jihozápadním úbočí vrcholu stojí za návštěvu nově upravený a zpřístupněný pramen řeky Tiché Orlice.

Nejbližší železniční zastávka: Podlesí
Bližší informace: http://severomoravska-chata.cz

 

Kaple Svaté Trojice

T svatatrojiceKamenná mariánská poutní kaple Svaté Trojice se nachází na úpatí vrchu Jeřáb v nadmořské výšce 862 m. Podle pověsti byla původní dřevěná kaple z roku 1746 vystavěna jako poděkování obyvatel Králík za šťastnou záchranu před Prusy ve Slezských válkách. Nynější kaple byla vystavěna v roce 1898. Poblíž se nachází pramen Březné (tzv. Leopold Grabner-Quelle), někdy mylně uváděný jako radioaktivní Rudolfův pramen.

Nejbližší železniční zastávka: Podlesí
Bližší informace: www.muzeumkraliky.cz, www.obecmalamorava.cz, www.mala-morava.cz

 

Rozhledna na vrchu Val

T rozhlednavalŽelezná rozhledna na vrchu Val v nadmořské výšce 788 m n.m., byla otevřena v roce 2003. Celková výška rozhledny je 34,4 m, vyhlídkový ochoz leží ve výšce 22 m. Rozhledna poskytuje nádherný výhled na pohoří Králického Sněžníku, Orlických hor a Hrubého Jeseníku. Vstup na vyhlídkovou věž je volný, na vlastní nebezpečí.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.kralickysneznik.net, www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

 

Křížová hora u Červené Vody

T krizovahoraKřížová hora (735 m) bývala známým poutním místem nad obcí Červená Voda. Dřevěná kaple, křížová cesta s 12 zastaveními a hospůdka byly po roce 1945 zdevastovány československou i sovětskou armádou, okolí totiž sloužilo jako vojenské cvičiště. Dodnes jsou zachovány zbytky kříže s letopočtem 1800 a malá část základů kaple a hospůdky. Díky nové rozhledně se návštěvníkům otevírá kouzelný pohled na romantické okolí Jeřábu a výběžek Orlických hor - Bukovohorskou hornatinu.

Nejbližší železniční zastávka: Červená Voda, Moravský Karlov
Bližší informace: www.cervenavoda.cz/rozhledna, http://rozhledny.webzdarma.cz/krizovahora.htm

Suchý vrch

T suchyvrchNejvyšší horou v Bukovohorské hornatině, nejjižnějšího výběžku Orlických hor, je Suchý vrch (995 m). Na jeho vrcholu stávala turistická chata, otevřená v roce 1928, pojmenována podle známého československého politika Karla Kramáře. V letech 1930-1932 byla přistavěna 32 m vysoká rozhledna. Ta láká k návštěvě dodnes. Chata v roce 2003 vyhořela, ale dnes již znovu slouží turistům.

Nejbližší železniční zastávka: Těchonín, Mladkov, Lichkov, Dolní Lipka, Červená Voda
Bližší informace: www.suchak.cz

 

Buková hora

T bukovahoraBuková hora (958 m) je známá především příznivcům zimní rekreace - lyžařské svahy pro začátečníky i pokročilé si najdou své příznivce, stejně jako upravované běžecké fit tratě. Areál známého lyžařského střediska Čenkovice se má v blízké budoucnosti rozšířit propojením s novým lyžařským centrem Červená Voda.

Nejbližší železniční zastávka: Mlýnický Dvůr
Bližší informace: www.skiparkcervenavoda.cz

 

Opevnění na Králicku

T bunkryKrálická pevnostní oblast se pyšní největší koncentrací objektů čs. opevnění v České republice. Tvrz Bouda - největší, v původní podobě zpřístupněný pevnostní objekt z let 1935-1938 je vyhlášena kulturní památkou. Jmenujme alespoň některé další veřejnosti přístupné čs. pevnostní objekty v okolí Králík - pěchotní srub K-S5 „U POTOKA“, pěchotní srub K-S8  „U NÁDRAŽÍ“, dělostřelecká pozorovatelna K-S12b  „UTRŽENÝ“, pěchotní srub K-S15 „U Lípy“, pěchotní sruby K-S31 „U BESÍDKY“ a K-S32 „NA RŮŽKU“. Za pozornost stojí každoroční bojové ukázky u pěchotního srubu K-S14 „U CIHELNY“. Největší turistickou atrakcí je bezesporu podzemní pevnost Hůrka s několika nadzemními objekty a expozicemi v podzemních prostorách, které i po válce sloužily Československé lidové armádě a později i České armádě jako muniční sklad.
Nejbližší železniční zastávka: Červený Potok, Prostřední Lipka, Dolní Lipka, Králíky zastávka, Králíky
Bližší informace: http://kpo1938.com

 

Červený Potok

T PotokDominantou obce je barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1787. V blízkosti obce se nachází zpřístupněné objekty československého pohraničního opevnění z let 1935-38. Červený Potok má vlastní železniční stanici. Součástí obce je nejvýchodnější osada historického území Čech Horní Hedeč při ústí Zlatého potoka.
Nejbližší železniční zastávka: Červený Potok
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

Dolní Boříkovice

T dolniborikoviceDolní Boříkovice jsou největší integrovanou obcí města Králíky. První písemná zmínka pochází z roku 1577. V obci se nachází barokní kostel Povýšení sv. Kříže z roku 1706. Před kostelem je sousoší Kalvárie z roku 1816 a v obci jsou pak další barokní a klasicistní sochy. Součástí obce je osada Horní Boříkovice s nově rekonstruovanou zvoničkou.
Nejbližší železniční zastávka: Dolní Lipka
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

 

 

Dolní Hedeč

T dolnihedecDolní Hedeč se rozkládá v těsné blízkosti poutního místa na Hoře Matky Boží. Je kolébkou králického varhanářství. Během let se zástavbou propojila s městem Králíky. Na vrchu Val je volně přístupná rozhledna. Polní cesta od místního hřbitova vás přivede k pískovcové soše Pozorovatele německého sochaře Karla Emila Wieleho, odkud se naskýtá jedinečný výhled na celé Králicko.

Nejbližší železniční zastávka: Králíky
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

 

Dolní Lipka

T dolnilipkaDolní Lipka je poprvé zmiňována roku 1577. Její význam vzrostl až s vystavěním Moravské pohraniční dráhy v roce 1873 a zejména místní dráhy Dolní Lipka - Štíty v roce 1899. Technickou památkou je původní nádražní točna na „ruční pohon“ z roku 1873 s původními kolejnicemi. V obci je také silniční přechod do Polska.
Nejbližší železniční zastávka: Dolní Lipka
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

Heřmanice

T hermaniceHeřmanice jsou nejmenší vesnicí Králicka. Původní dřevěná kaple a hřbitov byly postaveny roku 1731. V roce 1899 byl dokončen dnešní pseudorománský kostel Nejsvětější Trojice.
Nejbližší železniční zastávka: Prostřední Lipka
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz, www.hermanice.euweb.cz/Hermanice/Uvod.html

 

 

 

Horní Lipka

T hornilipkaHorní Lipka je poprvé připomínána roku 1577. V obci stojí empírový kostel sv. Anny z roku 1818. Horní Lipka je také výchozím bodem pro turisty jdoucí na Králický Sněžník.
Nejbližší železniční zastávka: Červený Potok, Prostřední Lipka
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

 

 

Prostřední Lipka

T prostrednilipkaDominantou Prostřední Lipky je barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1688. Před ním stojí Kalvárie z roku 1794. Ve vsi se nachází řada domů s kamennými klasicistními portály z 19. století. V katastru obce, v areálu bývalé odchovny mladého dobytka, najdete také Vojenské muzeum Králíky s četnými expozicemi věnovanými zbraním a předválečnému opevnění. Nedaleko odtud se každoročně koná vojensko-historická vzpomínková akce Cihelna.
Nejbližší železniční zastávka: Prostřední Lipka
Bližší informace: www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz

 

Červená Voda

T cervenavodaČervená Voda je největší obcí Králicka. Své jméno dostala podle pověsti podle vody, kterou zbarvila  krev prchajících obyvatel napadených husity v roce 1420. Nejstarší skutečná písemná zmínka pochází z roku 1481. Starý dřevěný renesanční kostel sv. Matouše vyhořel, v letech 1683-1686 byl postaven nový raně barokní a koncem 19. století byl pseudoslohově upraven. Turisty vyhledávanou je rozhledna na vrcholu Křížová hora. Součástí Červené Vody je mj. obec Šanov, dnes rekreační oblast s lyžařským areálem na vrcholu Luzný a obec Mlýnický Dvůr, ve které bývala nejstarší sklářská huť na Králicku. Majitelé, rod Schürerů, si postavili zdejšího renesanční jednopatrový zámek. Dalšími integrovanými obcemi Červené Vody jsou vsi Bílá Voda, Moravský Karlov, Mlýnice, Dolní a Horní Orlice.
Nejbližší železniční zastávka: Dolní Orlice, Červená Voda, Moravský Karlov, Bílá Voda, Štíty
Bližší informace: www.cervenavoda.cz

 

Dolní Morava

T dolnimoravaČeská část obce - vsi Dolní a Horní Morava - je poprvé připomínaná roku 1577, moravská část - ves Velká Morava - je doložena již roku 1564. Kostel sv. Aloisie byl vystavěn roku 1801 v empírovém slohu. Obec je významným rekreačním střediskem zaměřeným především na zimní sporty. vrcholová část zdejší sjezdovky označená jako „A“ je považována za nejprudší v Čechách. Na své si přijdou i milovníci běžeckého lyžování. K ubytování slouží množství hotelů, penziónů a ubytoven. V blízkosti obce se nachází lom, ve kterém se těží vyhledávaný tzv. sněžníkovský mramor. Ložisko bylo otevřeno koncem 80. let 19. stol. a již tehdy byl tento velmi kvalitní mramor dodáván hlavně do Vídně, snad i na stavbu parlamentu. Svůj věhlas si získal i v Německu a Americe. V České Republice byl použit při stavbě kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách, na obklady sloupů v bazilice sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci, sloupů ve spořitelně ve Valašském Meziříčí, sloupů a krbů v právnické fakultě v Brně a údajně byl použit i při stavbě pražského metra.
Nejbližší železniční zastávka: Červený Potok
Bližší informace: www.kralickysneznik.net, www.kraliky.eu, www.muzeumkraliky.cz, www.dolnimorava.cz/infocentrum

 

Lichkov

T lichkovPohraniční ves Lichkov je poprvé doložená roku 1569, kdy zde byla sklářská huť. Pseudorenesanční kostel sv. Josefa Dělníka z konce 19. století se nachází ve středu obce. Lichkov je významným železničním hraničním přechodem do Polska.
Nejbližší železniční zastávka: Lichkov
Bližší informace: www.lichkov.cz

 

 

Vysoká

T VysokaHorská obec Vysoká, nesoucí do roku 1948 název Nová Ves. Známá je především jako rodiště otce významného rakouského hudebního skladatele Franze Schuberta, kterého připomíná kaple Nejsvětější Trojice o níž se traduje, že v ní hrával na varhany. V obci a nejbližším okolí vzniká Památník Franze Schuberta, jehož součástí bude renovovaný rodný dům rodiny Schubertových, dům správce areálu, naučná stezka a již zmíněná kaple.
Nejbližší železniční zastávka: Vlaské
Bližší informace: www.obecmalamorava.cz, www.mala-morava.cz

 

Vojtíškov

T vojtiskovO Vojtíškovu se poprvé píše již v roce 1325. Dominantou vesnice, která je součástí obce Malá Morava, je farní kostel Narození Panny Marie z let 1807-1809. Vojtíškov se rozkládá na jižním úbočí Srázné. Naskýtají se odtud jedinečné výhledy na část horního Pomoraví a Hrubý Jeseník.
Nejbližší železniční zastávka: Vlaské, Podlesí
Bližší informace: www.obecmalamorava.cz, www.mala-morava.cz

 

 

Malá Morava

T malamoravaSamotná obec Malá Morava je poprvé zmiňována již v roce 1350. Dominantou této údolní lánové obce je dnes památkově chráněný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1689, který tu nechali po třicetileté válce postavit spolu s Velkomoravskými a Vojtíškovskými zdejší starousedlíci. Součástí dnešní Malé Moravy je dalších osm vsí - Sklenné, Zlatý Potok, Vysoký Potok, Podlesí, Křivá Voda, Vojtíškov, Vlaské a Vysoká.
Nejbližší železniční zastávka: Podlesí
Bližší informace: www.obecmalamorava.cz, www.mala-morava.cz

 

Penzion Zámeček

T zamecek02Nachází se v malebném podhůří Jeseníků a Králického masivu v nadmořské výšce 500 m. Díky své atraktivní poloze na skále nad řekou Moravou, byl již v minulosti znám pod názvem „Orlí hnízdo“, jako výletní místo při procházkách v okolí Hanušovic. V součastné době již vegetace přerostla tuto dominantní stavbu, přesto je možno využít vyhlídkovou terasu, která vám poskytne pohled na okolní panoramata. Díky poloze a krajině, ve které se penzion nachází, může sloužit jako základna k turistickým vycházkám do blízkého i vzdáleného okolí. Vedou zde i cykloturistické stezky. Může být i vhodným zázemím rybářů, holdujícím rybolovu v pstruhových vodách. V zimních měsících je možné zajistit odvoz skupin rekreantů k nedalekým lyžařským vlekům. K dobré pohodě všech ubytovaných slouží výborná domácí kuchyně.
Nejbližší železniční zastávka: Vlaské
Bližší informace: www.penzionzamecek.cz

 

Žlebský vodopád

Zlebsky vodopadVýška vodopádu odpovídá 6,5 metrům, průměrný průtok 20 l/s a celková mohutnost 130 m.l/s. Vodopád se na Žlebském potoce nachází přímo u silnice, která vede do obce Žleb poblíž Hanušovic. Je tak zhruba 800 metrů od odbočky do vesnice v nadmořské výšce 462-469 m n. m. Hlavní vodopád má téměř pětimetrovou výšku a stéká po stěně skalní pukliny. Nad ním je ještě nevýrazný, metr a půl vysoký kaskádovitý stupeň, který celkový dojem z vodopádu zvyšuje a doplňuje celkový dojem.
Nejbližší železniční zastávka: Hanušovice zastávka, Vlaské
Bližší informace: http://www.turistika.cz/mista/zlebske-vodopady-u-hanusovic

 

 

Hanušovice

T hanusoviceMěsto Hanušovice vzniklo pravděpodobně již na konci 13. století. V 19. století zde došlo k prudkému rozmachu lnářského průmyslu. Roku 1874 zde byl postaven známý pivovar, který pod názvem Holba vyrábí své vynikající pivo dodnes. K návštěvě láká nedaleká zřícenina jednoho z největších moravských hradů - Nového hradu, poprvé zmiňovaného roku 1417, kdy připadl Mikuláši z Lobkovic. Za husitských válek roku 1421 ho vykoupil císař Zikmund. Hrad byl zničen za česko-uherských válek.
Nejbližší železniční zastávka: Hanušovice
Bližší informace: www.hanusovice.info, www.ichanusovice.cz

 

 

Stříbrnice

T stribrniceStříbrnice jsou poprvé zmiňovány v roce 1325. Německý název Stubenseifen připomíná rýžování zlata, české jméno naopak pozdější dolování stříbra. Ve středu obce se nachází kostelík z roku 1750. Stříbrnice jsou dnes jedním z východišť na Králický Sněžník a střediskem zimního sportování. U jedné ze sjezdových tratí stojí nejvýše položená původní turistická chata v masivu Králického Sněžníku Návrší. Odtud je to na vrchol Sněžníku už jenom 5 km.
Nejbližší železniční zastávka: Staré Město pod Sněžníkem
Bližší informace: www.staremesto.info

 

Staré Město

T staremestoPůvodní název Starého Města byl Goldek, neboli Zlatý roh či kout, do nejž lákala osadníky bohatá naleziště zlata a stříbra. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1325. Dnes je známo jako východiště na Králický Sněžník, ale i k hraničnímu přechodu v Kladském sedle a na známou turistickou chatu Paprsek. Dominantou města je farní kostel sv. Anny z roku 1618, přestavěný roku 1689. Roku 1618 byla postavena pseudorenesanční radnice na dnešním náměstí Osvobození. Roku 1905 byla do Starého města, zásluhou rodiny Buhlových, postavena lokální železniční trať z Hanušovic. V 17. století byla na stříbrném vrchu dolována měď a v roce 1828 byla v blízkém Vrbně zahájena těžba tuhy.
Nejbližší železniční zastávka: Staré Město pod Sněžníkem
Bližší informace: www.staremesto.info, www.mu-staremesto.cz

 

Horská chata Návrší

T navrsiHorská chata Návrší byla postavena již v roce 1928, tedy za první republiky, kdy byla horská turistika, lyžování a běžky celospolečenským trendem. Ubytování, které horská chata Návrší nabízí, poskytuje dostatečný komfort a zároveň budete bydlet na místě, které má historii a jedinečnou atmosféru. Nechte se okouzlit nádhernou krajinou a sjezdovkami, cyklotrasami či turistickými stezkami, které jsou umístěny doslova „za rohem“. Chata se nachází v 890 m n. m. a je nejvýše položeným východištěm na Králický Sněžník.

Nejbližší železniční zastávka: Staré Město pod Sněžníkem
Bližší informace: www.navrsi.eu

 

Štíty

T stityŠtíty jsou poprvé připomínány roku 1278. Dominantou města je barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1755. Centrum města je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Za návštěvu jistě stojí moderní Acrobat Park olympijského vítěze v akrobatickém lyžování Aleše Valenty. V nedaleké Zábřežské vrchovině na vrchu Lázek se v nadmořské výšce 714 m nachází Reichlova chata s dřevěnou rozhlednou.
Nejbližší železniční zastávka: Štíty
Bližší informace: www.stity.cz

 

Kamieńczyk (Polsko)

T kamienczykHlavní atrakcí Kamieńczyku, malebně položené vsi je jeden z nejhezčích kladských dřevěných kostelíků, zasvěcený sv. Michaelu Archandělu z roku 1710. Není bez zajímavosti, že v jeho exteriérech byla točena také jedna sekvence z českého filmu Zánik samoty Berhof.
Nejbližší železniční zastávka: Dolní Lipka
Bližší informace: www.miedzylesie.pl

 

 

 

Międzygórze (Polsko)

T WilczkaHlavní středisko turistiky na polské straně Sněžníku Międzygórze leží v údolí říčky Wilczka. Vzniklo jako dřevařská osada v 16. století, jeho popularita začala stoupat v 19. století pro ideální polohu a široké možnosti sportovního vyžití. Charakteristický tyrolský styl budov mu vtiskl nezaměnitelnou osobitou tvář. Barokní dřevěný kostel św. Józefa pochází z 18. století. Hlavní atrakcí střediska je 27 m vysoký vodopád na říčce Wilczka, největší ve středních Sudetech. Velmi oblíbenou atrakcí pro děti je Zahrada pohádek. Nevelkou zahradu s modely domků, zvířat a pohádkových postav začal ve 20. letech 20. století budovat místní lesník Izydor Kriesten. 3 km od střediska na Górze Iglicznej  je vystavěn pozdně rokokový kostelík Panny Marie Sněžné - jedinečné panoramatické vyhlídkové místo na celou Kladskou kotlinu.
Nejbližší železniční zastávka: Międzylesie PKP
Bližší informace: http://miedzygorze.pl

 

Międzylesie (Polsko)

T miedzylesieMěsto Międzylesie - česky Mezilesí, německy Mittelwalde - leží v těsné blízkosti hranic. Vzniklo ve 13. století a zachovalo si typické uspořádání trhové obce, s dlouhým náměstím, při kterém je většina památkových budov. Zámek, jenž je dominantou města pochází  ze 14. století, později byl barokně a renesančně přestavován. Na náměstí se zachovaly dva ze sedmi dřevěných tkalcovských domů.
Nejbližší železniční zastávka: Międzylesie PKP
Bližší informace: www.miedzylesie.pl

 

(Další pozvánky na zajímavá místa v okolí tratě pro vás připravujeme)